Algemene voorwaarden

Inhoudsopgave:

Artikel 1 - Definities

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Artikel 3 - Toepasselijkheid

Artikel 4 - Het aanbod

Artikel 5 - De overeenkomst

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel 9 - De prijs

Artikel 10 – Garantie en aansprakelijkheid

Artikel 11 - Levering en uitvoering

Artikel 12 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Artikel 13 - Betaling

Artikel 14 - Klachtenregeling

Artikel 15 - Geschillen

Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingenArtikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de klant gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
Klant: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
Dag: kalenderdag;
Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de klant of Henkie & Zussie in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
Henkie & Zussie: de natuurlijke of rechtspersoon die producten op afstand aan consumenten aanbiedt;
Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat klant en Henkie & Zussie gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.


Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Henkie & Zussie

De Halve Trom 15

6678 BV OOSTERHOUT

Tel: 06 - 536 96 526 (bereikbaar maandag t/m zaterdag van 9.00 - 18.00 uur)

E-mail: info@henkie-en-zussie.nl

KvK-nr: 73157449

Btw-nr: NL001713948B63Artikel 3 - Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Henkie & Zussie en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen Henkie & Zussie en klant.
Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de klant zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de klant ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de klant op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de klant langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de klant zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.


Artikel 4 - Het aanbod

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
Het aanbod is vrijblijvend. Henkie & Zussie is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producte. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken. Henkie & Zussie maakt gebruik van afbeeldingen met een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten.
Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Henkie & Zussie niet.
Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Henkie & Zussie kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
de prijs inclusief belastingen;
de eventuele kosten van verzending;
de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
Optioneel: beschikbare maten, kleuren, soort materialen.Artikel 5 - De overeenkomst

De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
Indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Henkie & Zussie passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de klant elektronisch kan betalen, zal Lilzz daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.


Artikel 6 - Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag exclusief de verzendkosten gecrediteerd. De kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Deze kosten bedragen circa 6,95 per pakket, raadpleeg voor de exacte tarieven de website van uw vervoerder. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via info@henkie-en-zussie.nl. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.


Tijdens de bedenktijd zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door Henkie & Zussie verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
Indien de klant na afloop van de in lid 1 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan Henkie & Zussie heeft teruggezonden, is de koop een feit.


Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

Indien de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van verzending voor zijn rekening.
Indien de klant een bedrag betaald heeft, zal Henkie & Zussie dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door Henkie & Zussie of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.


Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

Op producten die u via Henkie & Zussie naar uw wens laat maken is het herroepingsrecht is dan ook niet van toepassing. De verkoop is hiermee na succesvolle betaling definitief


Artikel 9 - De prijs

Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is Henkie & Zussie niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.


Artikel 10 – Garantie en aansprakelijkheid

Henkie & Zussie staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat Henkie & Zussie er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 2 weken na levering schriftelijk aan Henkie & Zussie te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
De garantie geldt niet indien:
De klant de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;
De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.
Henkie & Zussie is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.


Artikel 11 - Levering en uitvoering

Henkie & Zussie zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
Als plaats van levering geldt het adres dat de klant aan Henkie & Zussie kenbaar heeft gemaakt.
Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de klant geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding.
Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Henkie & Zussie zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Henkie & Zussie zal dit altijd voor levering aan de klant vermelden. Mocht de klant hiermee niet akkoord gaan, kan de overeenkomst kosteloos worden ontbonden.
Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Henkie & Zussie tot het moment van bezorging aan de klant of een vooraf aangewezen en aan Henkie & Zussie bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
Artikel 13 - Betaling

Betaling van een product uit voorraad dient binnen 7 dagen vanaf de bestelling vooraf per bankoverschrijving voldaan te worden. Indien niet binnen 7 dagen de betaling bij Henkie & Zussie binnen is vervalt de bestelling.
De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Henkie & Zussie te melden.
In geval van wanbetaling van de klant heeft Henkie & Zussie behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de klant kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.


Artikel 14 - Klachtenregeling

Henkie & Zussie beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Henkie & Zussie, nadat de klant de gebreken heeft geconstateerd.
Bij Henkie & Zussie ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Henkie & Zussie binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
Een klacht schort de verplichtingen van Henkie & Zussie niet op, tenzij Henkie & Zussie schriftelijk anders aangeeft.
Indien een klacht gegrond wordt bevonden door Henkie & Zussie, zal Henkie & Zussie naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.


Artikel 15 - Geschillen

Op overeenkomsten tussen Henkie & Zussie en de klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.
Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.


Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de klant zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de klant op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2021 - 2024 Henkie & Zussie | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel